Pályázati szabályzat

Jogászdíj pályázati szabályzat

1. A pályázók köre

1.1. Pályázni egyénileg és csapatban lehet. Egyénileg induló pályázó csak jogi egyetemi végzettséggel rendelkező személy lehet. Csapat nevezése esetén feltétel, hogy minimum egy csapattag jogi egyetemi végzettséggel rendelkezzen.
1.2. Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában kizárólag jogász mentor mint pályázatot benyújtó, szakmai jelölése alapján fogadunk nevezéseket.
Az év joghallgató tehetsége kategóriában az jelölhető, aki a pályázat benyújtásának időpontjában jogász szakon hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és ugyanezen időpontig nem tölti be a 30. életévét.
Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában az jelölhető, aki jogi diplomával rendelkezik, a pályázat benyújtásának időpontjáig nem szerzett jogi szakvizsga bizonyítványt és ugyanezen időpontig nem tölti be a 30. életévét.
1.3. A kategória megjelölt szponzorai, azok jogi képviseletét ellátó irodák, ügyvédek, jogtanácsosok, illetőleg a szponzor tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a tulajdonos és a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozói nem indulhatnak a szponzor által támogatott kategóriában.

2. A pályázat tárgya

2.1. A pályázati anyagok – a 2.2 – 2.4. pontban foglalt kivételekkel – 2018. év január 1. napja és a benyújtás közötti időszakban, de legkésőbb 2019. szeptember 17. napjáig megoldott ügyekre, menedzselt projektekre vonatkozhatnak.
2.2. Az „Elvi jelentőségű ügyek” kategóriában a jogalkalmazás egységesítését támogató, elvi kérdést eldöntő, bármely jogterületet érintő, a 2.1. pontban meghatározott időszakban, szerkesztett formában (pl. BH-ként, EBH-ként, EBD-ként, BDT-ként, KGD-ként, PJD-ként, illetve az ezeket tartalmazó folyóiratokban) megjelent döntés (határozat, állásfoglalás, vélemény) alapjául szolgáló üggyel lehet pályázni.
2.3. A „Legal technology” kategóriában a jogászi munkát támogató, a 2.1. pontban meghatározott időszakban készre fejlesztett, piaci bevezetésre került új vagy jelentős mértékben megújított technológiai megoldás (pl. szoftver) a pályázat tárgya.
2.4. Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában a jelölt eddigi tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményei, valamint átlagon felüli tudása és kompetenciái képezik a pályázat tárgyát.

3. Nevezési kategóriák

1. Az év jogásza/csapata adatvédelem kategóriában
2. Az év jogásza/csapata adójog kategóriában
3. Az év jogásza/csapata compliance kategóriában
4. Az év jogásza/csapata az elvi jelentőségű ügyek kategóriában
5. Az év jogásza/csapata energiajog kategóriában
6. Az év jogásza/csapata ingatlanjog kategóriában
7. Az év jogásza/csapata legal technology kategóriában
8. Az év jogásza/csapata munkajog kategóriában
9. Az év jogásza/csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában
10. Az év jogásza/csapata szellemi alkotások joga kategóriában
11. Az év jogásza/csapata versenyjog és vállalatfelvásárlás kategóriában
12. Az év jogásza/csapata vitarendezés kategóriában
13. Az év fiatal jogász tehetsége
14. Az év joghallgató tehetsége

4. A pályázat benyújtása

4.1. A pályázó azonosítására a www.jogaszdij.hu honlapon történő regisztráció szolgál. A pályázat feltöltésének előfeltétele a sikeres regisztráció.  A pályázat a pályázati adatlapból és a pályázati űrlapból áll. A pályázat mellékletei nem képezik a pályázat részét.
4.2. A pályázati adatlap kitöltése során a pályázó megad egy általa választott jeligét, ami nem utalhat a pályázó személyére. A bírálóbizottság a pályázati űrlapot kizárólag a jelige alapján azonosítja be, a pályázó személyéről, adatairól nincs tudomása.
4.3. A pályázati űrlap nem tartalmazhat olyan információt, amely a pályázó személyét kétséget kizáróan beazonosítja. A pályázat űrlapon az ügyfél megnevezése nem megengedett. A bemutatott ügy kapcsán adott minél részletesebb információ segíti a pályázat értékelését. A bizalmas információk közlését egyértelműen jelölni kell. A pályázatban megjelölt információk valódiságáért a pályázatot benyújtó felel.
4.4. A pályázat címének tükröznie kell a pályázat érdemi mondanivalóját, de lehet „fantázianév” is. A pályázati űrlap – Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategória kivételével –valamennyi kategóriában azonos. A pályázati űrlapon megadott kérdésekre az ott meghatározott karakterszámban adható válasz. A karakterszám minden esetben szóközökkel együtt értendő.
4.5. Nem képezi a pályázat részét, azonban a pályázat mellékleteként a pályázó választása szerint feltölthető a pályázó logója .ai, .eps, nagy felbontású .jpg vagy .tif vagy .pdf formátumban. Amennyiben a pályázó a logó feltöltésének lehetőségével nem él, tudomásul veszi, hogy azt a Wolters Kluwer Hungary Kft. a Jogászdíj pályázat díjátadóján, illetve a Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványban nem tudja felhasználni.
Nem képezi a pályázat részét, azonban a pályázat mellékleteként kötelezően feltöltendő a pályázat összefoglalója a díjátadón történő ismertetés, illetve a Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványban történő megjelenés céljából.
4.6. A pályázat mellékleteként az előbbiekben fel nem sorolt dokumentumok feltöltésére nincs lehetőség.
4.7. A pályázat feltöltését követően a regisztráció során megjelölt kapcsolattartó számára a sikeres elküldést igazoló e-mail érkezik. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a pályázat sikeres benyújtását követő 48 órán belül nem érkezik meg, az alábbi elérhetőségen lehet ezt jelezni: erika.kis@wolterskluwer.com
4.8. Egy kategóriában több pályázat is benyújtható, ugyanazt a pályázatot azonban nem lehet több kategóriában benyújtani.
4.9. A pályázatokat magyar nyelven 2019. május 2-ától 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig lehet feltölteni a www. jogaszdij.hu honlapon található felületre. A Wolters Kluwer Hungary Kft. a benyújtási határidőt meghosszabbíthatja, melyet az eredeti határidő lejárta előtt 2 nappal a www. jogaszdij.hu honlapon köteles nyilvánossá tenni.
A határidőn, illetve annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított határidőn túl benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
4.10. A pályázat benyújtása nem díjköteles. A pályázat benyújtásával azonban a pályázó pénzügyi kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a benyújtott pályázatot a bírálóbizottság kategóriánként a legjobb 6 közé sorolja, úgy a pályázó benyújtott pályázatonként legalább 2 fővel képviselteti magát a díjátadón. Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában, amennyiben a jelöltet a bírálóbizottság a legjobb 3-3 közé sorolja, úgy a jelölt, a pályázatot benyújtó mentorral a díjátadón díjmentesen vehet részt.
4.11. Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategória esetében a pályázatot a mentor nyújtja be, mellyel hozzájárul neve nyilvánosságra hozatalához. A mentor a pályázatban nyilatkozik arról, hogy a jelölt a pályázat benyújtásához hozzájárult és a pályázat benyújtásának időpontjáig nem tölti be a 30. életévét. Mindezek hiányában a pályázat érdemben nem bírálható el.
4.12. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Hungary Kft. pályázatának tényét 3 évig a pályázattal kapcsolatos kommunikációja alkalmával felhasználja nyomtatott, online és audiovizuális formában, illetve a pályázathoz kapcsolódó értékelő összegzést, a díjátadón készült fotó és videofelvételt felületein (jogaszdij.hu, jogaszvilag.hu, ado.hu, wolterskluwer.hu, jogtar.hu és ezek közösségi média felületei, a Wolters Kluwer Hungary Kft. Youtube csatornája, Ügyvéd Világ nyomtatott kiadvány), vagy és egyéb, nem a Wolters Kluwer Hungary Kft. tulajdonába tartozó sajtótermékekben, média felületeken megjelenítse.
4.13. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Hungary Kft. a részére a pályázat keretében megadott adatokat kezelje, a pályázatban foglaltakat – a pályázatban kifejezetten és egyértelműen bizalmas információként jelölt adatok kivételével – jelen szabályzatban foglaltak szerint felhasználja.

A Wolters Kluwer Hungary Kft. a hozzá benyújtott pályázatokban kifejezetten bizalmas információként megjelölt adatot, dokumentációt (és minden egyéb, akár szóbeli, akár írásbeli információt, a továbbiakban együtt: bizalmas információ) időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként kezeli és köteles gondoskodni arról, hogy az illetéktelen harmadik személyek birtokába, illetve jogellenes felhasználásra ne kerülhessen.
A bizalmas információkat a Wolters Kluwer Hungary Kft. kizárólag a jelen pályázattal összefüggő tevékenysége során, ezen feladatai által indokolt mértékben használhatja fel.
E titoktartási kötelezettség kiterjed a Wolters Kluwer Hungary Kft-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban álló személyekre is. A Wolters Kluwer Hungary Kft. kötelezi magát arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést köt, amely időbeli korlátozás nélkül kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására az említett jogviszonyok megszűnése után is. A pályázattal összefüggő adatkezelés részletei jelen szabályzat 7. pontjában olvashatóak.
4.14. A pályázat törlésére, illetve módosítására a benyújtási határidő lejártáig, illetve annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított benyújtási határidő lejártáig van lehetőség. A pályázat módosítása a benyújtott pályázat törlését követően a módosított szöveg feltöltésével történik.

5. A pályázatok elbírálása

5.1. A Wolters Kluwer Jogászdíjon a korábbi években benyújtott pályázatok tárgyával azonos üggyel, projekttel, technológiai megoldással nem lehet indulni. A Wolters Kluwer Jogászdíj szempontjából azonos ügy az ugyanazon felek és jogutódai közötti, ugyanabból a ténybeli alapból származó, ugyanazon jog érvényesítése iránt indult ügy, ideértve az újraindult, a perújítási, a felülvizsgálati és az előzetes döntéshozatali eljárást, valamint az alkotmányjogi panaszt is.
5.2. A bírálóbizottság saját megítélése alapján a pályázó hozzájárulásával az érvényesen beadott pályázatokat áthelyezheti másik kategóriába. A bírálóbizottsági döntés végleges.
5.3. A nyertes pályázat kiválasztása kategóriánként a benyújtott pályázatok közül történik. A nyertes pályázatot a bírálóbizottság választja ki.
5.4. A pályázat elbírálásának szempontjai: innováció, ügyfélközpontúság és példaértékűség.

Az innováció körében

 • a hagyományos jogi tevékenység és gyakorlat megújítását,
 • a jogásztársadalom széles körét érintő szakmai megoldásokat, valamint
 • a technikai (pl. műszaki, adminisztratív, módszertani, informatikai) fejlesztések újdonság tartalmát, a jogászi munkában való hasznosságát értékeli a bírálóbizottság.

Az ügyfélközpontúság tekintetében a bírálóbizottság azt értékeli, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység, megoldás

 • mennyiben teszi könnyebbé az ügyfél életét,
 • hogyan növeli az ügyfél versenyelőnyét a piacon,
 • milyen széles körét érinti az ügyfeleknek.

A példaértékűség körében a bírálóbizottság azt vizsgálja, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység, megoldás példaként szolgálhat-e a hivatásgyakorlás szempontjából.

Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában a pályázatban megjelölt, a jogászi hivatás elsajátítása során elért kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményekkel együtt a bírálóbizottság értékeli a jelölt kimagasló képességeit (korosztályához viszonyított átlagon felüli tudását és kompetenciáit). A joghallgatók és a végzett jogászok külön-külön kerülnek értékelésre.
5.5. A bírálóbizottság a pályázat mellékletében szereplő, a díjátadón történő ismertetés, illetve a Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványban történő megjelentetés céljából készített összefoglalót nem ismeri meg, ezek tartalmát a bírálat során nem veszi figyelembe.
5.6. A bírálóbizottság döntése ellen nincs jogorvoslati lehetőség.
5.7. A bírálóbizottság tagjai:

 • Kézdi Katalin – ügyvezető igazgató, Wolters Kluwer Hungary Kft.
 • Ötvös Ildikó – Insight Product Manager, Wolters Kluwer Hungary Kft.
 • Dr. Megyeri Andrea – főszerkesztő-helyettes, Wolters Kluwer Hungary Kft.
 • Dr. Molnár Irén – szerkesztőségi főmunkatárs, Wolters Kluwer Hungary Kft.
 • Dr. Fülöp Anna – jogi szerkesztő, Wolters Kluwer Hungary Kft.

6. Nyertesek

6.1. A kategória nyertese saját felületein, kommunikációjában (logo, levél, névjegykártya, honlap stb.) a díjazás évének megjelölésével korlátlan ideig jogosult arra, hogy feltüntesse és használja az elnyert címet (pl. „Az év jogásza/csapata versenyjog kategóriában 2019”).
6.2. A Wolters Kluwer Hungary Kft. a „Wolters Kluwer Jogászdíj” eseményhez kapcsolódóan egyszeri megjelenésű kiadványt publikál, amelyben minden kategóriában a nyertes kiemelésével felsorolja a kiválasztott legfeljebb 6 legjobb pályázatot és megjelenteti azok rövid összefoglalóját. A kiadványt 2020 első negyedévében megkapja a Wolters Kluwer Hungary Kft. adatbázisának jogi szegmensében szereplő TOP 5000 ügyfél. A kiadványt a Wolters Kluwer Hungary Kft. promóciós céllal felhasználja.
6.3. A nyerteseknek a Wolters Kluwer Hungary Kft. bemutatkozási lehetőséget biztosít az általa üzemeltetett szakmai portálokon (www.jogaszvilag.hu, www.ado.hu).
6.4. Az eredményhirdetés díjátadón, ünnepélyes keretek között történik.
A Wolters Kluwer Hungary Kft. fenntartja magának a jogot a pályázati feltételek megváltoztatására. A pályázati féltételek megváltoztatásáról a Wolters Kluwer Hungary Kft. a www.jogaszdij.hu honlapon keresztül értesíti a pályázókat.

7. Adatkezelés

7.1. A Wolters Kluwer Hungary Kft. minden tőle elvárható és a jogszabályok által kötelező jelleggel előírt intézkedést megtesz a pályázattal és azzal összefüggésben keletkező adatok védelmében, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (GDPR, általános adatvédelmi rendelet). A Wolters Kluwer Hungary Kft. a pályázatokkal kapcsolatban gondoskodik mind fizikai, mind adatbiztonsági intézkedések alkalmazásáról és betartásáról az üzleti titok és a személyes adatok védelme érdekében.
7.2. Adatkezelés célja: A pályázat benyújtásához, elbírálásához és kommunikációjához kapcsolódó feladatok ellátása, különös tekintettel a pályázat benyújtásához, módosításához szükséges felhasználó fiók biztosítására, a kapcsolattartásra és a számlázásra (amennyiben a pályázat a legjobb 6 közé kerül). Az adatkezelés további célja a díjátadón történő részvétel biztosítása, illetve az ott készült fénykép- és videó felvételek, interjúk, illetve a pályázatról készült értékelős összegzés kommunikációs és promóciós célú felhasználása.
7.3. Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. A pályázó a regisztrációval elfogadja jelen Jogászdíj pályázati szabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot.
7.4. Adatmegőrzés ideje: A regisztráció során megadott adatokat 2 évig, a benyújtott pályázatokat az eredményhirdetéstől számított 3 évig, a díjátadón készült fénykép- és videó felvételeket szintén 3 évig őrzi meg a Wolters Kluwer Hungary Kft.
7.5. A pályázat (Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában benyújtott pályázat kivételével) benyújtásával a pályázók az alábbi adatokat közlik a Wolters Kluwer Hungary Kft.-vel:

 • A regisztráció során megadott adatok
  • e-mail cím
  • jelszó
  • vezeték- és keresztnév
  • a pályázati szabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása
  • hozzájárulás a Wolters Kluwer Hungary Kft. marketing célú megkereséseihez
 • A pályázati adatlap adatai
  • a pályázat címe
  • jelige
  • pályázati kategória
  • a pályázat besorolása (egyéni vagy csoportos)
  • a pályázó neve (egyéni pályázó természetes személy neve vagy csoportos pályázat esetén a pályázó iroda/szervezet neve)
  • a pályázó címe (irányítószám, város, utca, házszám)
  • csoportos pályázat esetén a pályázó iroda/szervezet adószáma
  • a kapcsolattartó adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím)
 • A pályázati űrlapon szereplő adatok
  • A pályázat érdemi része keretében a pályázók a bírálat szempontjait követő, előre meghatározott kérdésekre adnak szabad szavas válaszokat. Az itt közölt információkra a pályázati szabályzat 4. pontjában megadottak irányadóak.
 • A pályázat mellékleteinek adatai
  • a pályázat összefoglalója a díjátadón történő ismertetés céljából
  • a pályázat összefoglalója a Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványban történő megjelentetés céljából
  • csoportos pályázat esetén az iroda/szervezet logója

7.6. Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában a pályázatot benyújtó mentor az alábbi adatokat közli a Wolters Kluwer Hungary Kft-vel:

 • A regisztráció során megadott adatok
  • e-mail cím
  • jelszó
  • vezeték- és keresztnév
  • a pályázati szabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása
  • hozzájárulás a Wolters Kluwer Hungary Kft. marketing célú megkereséseihez
 • A pályázati adatlap adatai
  • a pályázat címe
  • jelige
  • pályázati kategória
  • a pályázatot benyújtó mentor neve, munkahelye, beosztása, címe (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszáma, e-mail címe
  • a pályázatot benyújtó mentor nyilatkozata arról, hogy a jelölt a pályázat benyújtásának időpontjáig nem tölti be a 30. életévét
  • a pályázatot benyújtó mentor nyilatkozata arról, hogy a jelölt a pályázat benyújtásához hozzájárult
  • a jelölt neve, munkahelye, beosztása, címe (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszáma, e-mail címe
 • A pályázati űrlapon szereplő adatok
  • a jelölt szakmai pályafutásának, ismereteinek bemutatása
  • a jelölt kiemelkedő képességeinek, készségeinek ismertetése
 • A pályázat mellékleteinek adatai
  • a pályázat összefoglalója a díjátadón történő ismertetés céljából
  • a pályázat összefoglalója a Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványban történő megjelentetés céljából

7.7. A díjátadón résztvevők önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk fénykép- és/vagy videó felvétel készüljön, amelyet a Wolters Kluwer Hungary Kft. kommunikációs és promóciós céllal felhasználhat.
7.8. A pályázót a személyes adatai tekintetében megillető jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés, helyesbítés, törlés és elfeledtetéshez való jog, adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben.
A pályázó ezen jogait az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1518 Budapest, Pf. 101. címre küldött levélben gyakorolhatja.

A Wolters Kluwer Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója itt olvasható.