Jogászdíj pályázati szabályzat

1. A pályázók köre

1.1. A pályázaton jogi egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt egyénileg és csapatban. A pályázó csapatok tagjai között lehetnek nem jogi végzettségű személyek is.

1.2. „Az év fiatal tehetsége” főkategóriában kizárólag jogász mentor – mint pályázatot benyújtó, szakmai jelölése alapján fogadunk nevezéseket.
„Az év fiatal tehetsége – joghallgató” alkategóriában az jelölhető, aki jelenleg jogász szakon folytatja tanulmányait és 2018. október 10-ig nem tölti be a 30. életévét.
„Az év fiatal tehetsége – jogász” alkategóriában az jelölhető, aki jogi diplomával rendelkezik, 2018. október 10-ig nem tölti be a 30. életévét és ugyanezen időpontig nem szerzett jogi szakvizsga bizonyítványt.

1.3. A kategória megjelölt szponzorai, azok jogi képviseletét ellátó irodák, ügyvédek, jogtanácsosok, illetőleg a szponzor tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a tulajdonos és a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozói nem indulhatnak a szponzor által támogatott kategóriában.

2. A pályázat tárgya

2.1. A pályázati anyagok – a 2.2–2.4. pontban foglalt kivételekkel – 2017. év január 1. napja és a benyújtás közötti időszakban, de legkésőbb 2018. október 10. napjáig megoldott ügyekre, menedzselt projektekre vonatkozhatnak.

2.2. Az „Elvi jelentőségű ügyek” kategóriában a jogalkalmazás egységesítését támogató, elvi kérdést eldöntő, bármely jogterületet érintő, a 2.1. pontban meghatározott időszakban, szerkesztett formában (pl. BH-ként, EBH-ként, EBD-ként, BDT-ként, KGD-ként, PJD-ként, illetve az ezeket tartalmazó folyóiratokban) megjelent döntés (határozat, állásfoglalás, vélemény) alapjául szolgáló üggyel lehet pályázni.

2.3. A „Legal technology” kategóriában a jogászi munkát támogató, a 2.1. pontban meghatározott időszakban készre fejlesztett, piaci bevezetésre került új vagy jelentős mértékben megújított technológiai megoldás (pl. szoftver) a pályázat tárgya.

2.3. „Az év fiatal tehetsége” főkategóriában a jelölt eddigi tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményei, valamint átlagon felüli tudása és kompetenciái képezik a pályázat tárgyát.

3. Nevezési kategóriák

 1. Az év jogásza/csapata versenyjog és vállalatfelvásárlás kategóriában
 2. Az év jogásza/csapata adójog kategóriában
 3. Az év jogásza/csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában
 4. Az év jogásza/csapata ingatlanjog kategóriában
 5. Az év jogásza/csapata családjog kategóriában
 6. Az év jogásza/csapata kártérítési jog kategóriában
 7. Az év jogásza/csapata adatvédelem kategóriában
 8. Az év jogásza/csapata compliance kategóriában
 9. Az év jogásza/csapata energiajog kategóriában
 10. Az év jogásza/csapata szellemi alkotások joga kategóriában
 11. Az év jogásza/csapata vitarendezés kategóriában
 12. Az év jogásza/csapata az elvi jelentőségű ügyek kategóriában
 13. Az év jogásza/csapata legal technology kategóriában
 14. Az év fiatal tehetsége
  • joghallgató kategóriában
  • jogász kategóriában

4. A pályázat elkészítése

4.1. A pályázatban megadott kérdésekre az ott meghatározott karakterszámban adható válasz. A pályázati űrlapon a pályázat címe legfeljebb 200 karakter lehet. A címnek tükröznie kell a pályázat érdemi mondanivalóját, de lehet „fantázianév” is. A pályázati űrlapok tartalma – Az év fiatal tehetsége kategória kivételével – kategóriánként azonos. A bizalmas információk közlését a pályázati dokumentációban egyértelműen jelölni kell.

4.2. A pályázatokban megjelölt információk valódiságáért a pályázatot benyújtó felel.

4.3. A bírálóbizottság érdemben csak az alakilag megfelelő pályázatokat értékeli.

4.4. A pályázatban az ügyfél megnevezése nem szükséges. A bemutatott ügy kapcsán adott minél részletesebb információ segíti a pályázat értékelését.

5. A pályázat benyújtása

5.1. A pályázati anyagokat magyar nyelven 2018. május 2-ától 2018. október 10-éig a jogaszdij@wolterskluwer.com e-mail címre kell továbbítani. A Wolters Kluwer Hungary Kft. a benyújtási határidőt meghosszabbíthatja, melyet az eredeti határidő lejárta előtt 2 nappal ugyanezen a honlapon köteles nyilvánossá tenni. A kapcsolattartót minden pályázati űrlapon fel kell tüntetni.

5.2. A pályázat leadásakor csatolandó az iroda/szervezet logója .ai, .eps, nagy felbontású .jpg vagy .tif, esetleg .pdf formátumban! A feltöltendő fájlok elnevezése: a pályázat címe, logó.

5.3. A pályázati dokumentáción túl egyéb anyagok elküldésére nincs lehetőség.

5.4. A pályázat elküldését követően az űrlapon megjelölt kapcsolattartó számára a sikeres elküldést igazoló e-mail érkezik. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a pályázat benyújtását követő 48 órán belül nem érkezik meg, az alábbi elérhetőségen lehet ezt jelezni: a.szekvolgyi@wolterskluwer.com.

5.5. Egy kategóriában több pályázat is benyújtható.

5.6. A pályázat benyújtásával a pályázó pénzügyi kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a benyújtott pályázatot a bírálóbizottság kategóriánként a legjobb 6 közé sorolja, úgy a pályázó a Díjátadó gálán legalább 2 fővel képviselteti magát. „Az év fiatal tehetsége” főkategóriában, amennyiben a jelöltet a bírálóbizottság a legjobb 3-3 közé sorolja, úgy a jelölt, az őt jelölő mentorral a gálaesten díjmentesen vehet részt.

5.7. „Az év fiatal tehetsége” főkategória esetében a pályázatot a mentor nyújtja be, mellyel hozzájárul neve nyilvánosságra hozatalához. A mentor a pályázatban nyilatkozik arról, hogy a jelölt a pályázat benyújtásához hozzájárult és 2018. október 10. napjáig nem tölti be a 30. életévét. Mindezek hiányában a pályázat érdemben nem bírálható el.

5.8. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Hungary Kft. pályázatának tényét 3 évig a pályázattal kapcsolatos kommunikációja alkalmával felhasználja nyomtatott, online és audiovizuális formában, illetve a pályázathoz kapcsolódó értékelő összegzést, a díjátadó gálán készült fotó és videofelvételt felületein (jogaszdij.hu, jogaszvilag.hu, ado.hu, wolterskluwer.hu, jogtar.hu és ezek közösségi média felületei, a Wolters Kluwer Hungary Kft. Youtube csatornája, Ügyvéd Világ nyomtatott kiadvány), vagy és egyéb, nem a Wolters Kluwer Hungary Kft. tulajdonába tartozó sajtótermékekben, média felületeken megjelenítse.

5.9. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Hungary Kft. a részére a pályázat keretében megadott adatokat kezelje, a pályázatban foglaltakat – a pályázati dokumentációban kifejezetten és egyértelműen bizalmas információként jelölt adatok kivételével – jelen szabályzatban foglaltak szerint felhasználja.
A Wolters Kluwer Hungary Kft. a hozzá benyújtott pályázatokban kifejezetten bizalmas információként megjelölt adatot, dokumentációt (és minden egyéb, akár szóbeli, akár írásbeli információt, a továbbiakban együtt: bizalmas információ) időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként kezeli és köteles gondoskodni arról, hogy az illetéktelen harmadik személyek birtokába, illetve jogellenes felhasználásra ne kerülhessen.
A bizalmas információkat a Wolters Kluwer Hungary Kft. kizárólag a jelen pályázattal összefüggő tevékenysége során, ezen feladatai által indokolt mértékben használhatja fel.
E titoktartási kötelezettség kiterjed a Wolters Kluwer Hungary Kft.-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban álló személyekre is. A Wolters Kluwer Hungary Kft. kötelezi magát arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést köt, amely időbeli korlátozás nélkül kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására az említett jogviszonyok megszűnése után is.

A pályázattal összefüggő adatkezelés részletei jelen szabályzat 8. pontjában olvashatóak.

5.10. A pályázat visszavonására, módosítására az 5.1. pontban meghatározott benyújtási határidő lejártáig van lehetőség.

6. A pályázatok elbírálása

6.1. A Wolters Kluwer Jogászdíjon a korábban benyújtott pályázatok tárgyával azonos üggyel, projekttel, technológiai megoldással nem lehet indulni. A Wolters Kluwer Jogászdíj szempontjából azonos ügy az ugyanazon felek és jogutódai közötti, ugyanabból a ténybeli alapból származó, ugyanazon jog érvényesítése iránt indult ügy, ideértve az újraindult, a perújítási, a felülvizsgálati és az előzetes döntéshozatali eljárást, valamint az alkotmányjogi panaszt is.

6.2. A bírálóbizottság saját megítélése alapján a pályázó hozzájárulásával az érvényesen beadott pályázatokat áthelyezheti másik kategóriába. A bírálóbizottsági döntés végleges.

6.3. A bírálóbizottság minden kategóriában 2018. november 7-éig kiválasztja és a – pályázati űrlapon megadott e-mail címen – értesíti a 6 legjobb pályázót. A nyertes pályázat kiválasztása kategóriánként a jelölti listára került pályázatok közül történik.

„Az év fiatal tehetsége” főkategóriában két alkategória található: „Az év fiatal tehetsége – joghallgató” és az „Az év fiatal tehetsége – jogász”. Mindkét alkategóriában három-három pályázat kerül a jelölti listára és mindkét alkategóriában egy-egy nyertes kerül kiválasztásra a három-három jelölt közül.

6.4. A pályázat elbírálásának szempontjai: innováció, ügyfélközpontúság és példaértékűség.

Az innováció körében

 • a hagyományos jogi tevékenység és gyakorlat megújítását,
 • a jogásztársadalom széles körét érintő szakmai megoldásokat, valamint
 • a technikai (pl. műszaki, adminisztratív, módszertani, informatikai) fejlesztések újdonság tartalmát, a jogászi munkában való hasznosságát értékeljük.

Az ügyfélközpontúság tekintetében azt értékeljük, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység, megoldás

 • mennyiben teszi könnyebbé az ügyfél életét,
 • hogyan növeli az ügyfél versenyelőnyét a piacon,
 • milyen széles körét érinti az ügyfeleknek.

A példaértékűség körében azt vizsgáljuk, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység, megoldás példaként szolgálhat-e a hivatásgyakorlás szempontjából.
„Az év fiatal tehetsége” főkategóriában a pályázati űrlapon megjelölt, a jogászi hivatás elsajátítása során elért kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményekkel együtt értékeljük a jelölt kimagasló képességeit (korosztályához viszonyított átlagon felüli tudását és kompetenciáit). A joghallgatókat és a végzett jogászokat külön-külön értékeljük.

6.5. A bírálóbizottság a bírálat során a pályázati űrlap mellékletében szereplő, a Díjátadó gálán ismertetésre kerülő (legfeljebb 350 karakter terjedelmű) összefoglaló, illetve a Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványban történő megjelenés céljából készített rövid (legfeljebb 4000 karakter terjedelmű) bemutatkozó és pályázati összefoglaló tartalmát nem veszi figyelembe.

6.6. A bírálóbizottság döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

7. Nyertesek

7.1. A kategória nyertese saját felületein, kommunikációjában (logo, levél, névjegykártya, honlap stb.) a díjazás évének megjelölésével korlátlan ideig jogosult arra, hogy feltüntesse és használja az elnyert címet (pl. „Az év jogásza/csapata versenyjog kategóriában 2018”).

7.2. A Wolters Kluwer Hungary Kft. a „Wolters Kluwer Jogászdíj” eseményhez kapcsolódóan egyszeri megjelenésű kiadványt publikál, amelyben minden kategória esetén a nyertes kiemelésével felsorolja a kiválasztott 6 legjobb pályázatot és megjelenteti azok rövid összefoglalóját. A kiadványt 2019 első negyedévében megkapja a Wolters Kluwer Hungary Kft. adatbázisában szereplő TOP 1000 cég, illetve minden Magyarországon bejegyzett ügyvéd, kamarai jogtanácsos és az ügyvédi kamarák, valamint egy vezető gazdasági lap előfizetői. A kiadványt a Wolters Kluwer Hungary Kft. promóciós céllal felhasználja rendezvényein.

7.3. A nyerteseknek a Wolters Kluwer Hungary Kft. bemutatkozási lehetőséget biztosít az általa üzemeltetett szakmai portálokon (www.jogaszvilag.hu, www.ado.hu).

7.4. Az eredményhirdetés a Díjátadó gálán, ünnepélyes keretek között történik.
A Wolters Kluwer Hungary Kft. fenntartja magának a jogot a fenti pályázati feltételek megváltoztatására bármilyen, a jelen feltételeket érintő változásról szóló értesítést a www.jogaszdij.hu honlapon keresztül közöl a pályázókkal.

A bírálóbizottság tagjai:

 • Kézdi Katalin – ügyvezető igazgató, Wolters Kluwer Hungary Kft.
 • Tóth Gábor – Global Innovation Director, Wolters Kluwer Legal & Regulatory
 • Dr. Szabó Marianna  – tartalom és szolgáltatás stratégiai vezető, Wolters Kluwer Hungary Kft.
 • Dr. Megyeri Andrea  – főszerkesztő-helyettes, Wolters Kluwer Hungary Kft.
 • Dr. Farkas Katalin  – szerkesztő, Wolters Kluwer Hungary Kft.
 • Dr. Krizsán Brigitta – szerkesztő, Wolters Kluwer Hungary Kft.

8. Adatkezelés

A Wolters Kluwer Hungary Kft. minden tőle elvárható és a jogszabályok által kötelező jelleggel előírt intézkedést megtesz a pályázattal és azzal összefüggésben keletkező adatok védelmében, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (GDPR, általános adatvédelmi rendelet). A Wolters Kluwer Hungary Kft. a pályázatokkal kapcsolatban gondoskodik mind fizikai, mind adatbiztonsági intézkedések alkalmazásáról és betartásáról az üzleti titok és a személyes adatok védelme érdekében.

Adatkezelés célja: A pályázat benyújtásához, elbírálásához és kommunikációjához kapcsolódó feladatok ellátása, különös tekintettel a pályázat benyújtásához, módosításához szükséges felhasználó fiók biztosítására, a kapcsolattartásra és a számlázásra (amennyiben a pályázat a legjobb 6 közé kerül). Az adatkezelés további célja a díjátadó gálán történő részvétel biztosítása, illetve az ott készült fénykép- és videó felvételek, interjúk, illetve a pályázatról készült értékelős összegzés kommunikációs és promóciós célú felhasználása.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Adatmegőrzés ideje: A regisztráció során megadott adatokat 2 évig, a benyújtott pályázatokat az eredményhirdetéstől számított 3 évig, a díjátadó gálán készült fénykép- és videó felvételeket szintén 3 évig őrzi meg a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Pályázat benyújtásával a pályázók (szakmai kategóriákban) az alábbi adatokat közlik a Wolters Kluwer Hungary Kft.-vel:

a) A pályázó azonosítására szolgáló adatok

 • pályázat címe
 • pályázati kategória
 • egyéni vagy csoportos pályázat megjelölése
 • a pályázatban résztvevők neve
 • a pályázó iroda/szervezet neve
 • a pályázó iroda/szervezet címe (irányítószám, város, utca)
 • a pályázó iroda/szervezet adószáma
 • kapcsolattartó elérhetőségei (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím)

b) A pályázat érdemi része

A pályázat érdemi része keretében a pályázók a bírálat szempontjait követő, előre meghatározott kérdésekre adnak szabad szavas válaszokat. Az itt közölt információkra a pályázati szabályzat 5. pontjában megadottak irányadóak.

c) Mellékletek

 • a pályázat rövid összefoglalója
 • a pályázat hosszabb összefoglalója
 • az iroda/szervezet logója

Pályázat benyújtásával a pályázók (az év fiatal tehetésége kategóriákban) az alábbi adatokat közlik a Wolters Kluwer Hungary Kft.-vel:

 • a pályázat címe
 • a jelölt neve, címe (irányítószám, város, utca, házszám), munkahelye (intézmény neve), beosztása
 • telefonszáma, e-mail címe
 • a pályázatot benyújtó mentor neve, címe (irányítószám, város, utca, házszám, munkahelye neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe
 • nyilatkozat arról, hogy a jelölt nem töltötte be a 30. életévét
 • a jelölt szakmai pályafutásának, ismereteinek bemutatása
 • a jelölt kiemelkedő képességeinek, készségeinek ismertetése
 • a pályázat rövidebb és hosszabb összefoglalója
 • iroda/szervezet mentorálása esetén a iroda/szervezet logója
 • hozzájáruló nyilatkozat, amelyben a mentor kijelenti, hogy a jelölt a pályázat benyújtásához hozzájárult

A díjátadó gálán résztvevők önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk fénykép- és/vagy videó felvétel készüljön, amelyet a Wolters Kluwer Hungary Kft. kommunikációs és promóciós céllal felhasználhat.

A pályázót megillető jogok a személyes adatai tekintetében: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés, helyesbítés, törlés és elfeledtetéshez való jog, adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben. A pályázó ezen jogait az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1518 Budapest, Pf. 101. címre küldött levélben gyakorolhatja. A Wolters Kluwer Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója itt olvasható.