Pályázati szabályzat

Pályázati szabályzat letöltése
Pályázati adatlap és űrlap – Ügyvéd és In-House kategória
Pályázati adatlap és űrlap – Az év fiatal tehetsége kategória

1. A pályázók köre

1.1. A pályázaton a Magyar Ügyvédi Kamara által nyilvántartott ügyvédek, ügyvédi irodák, a Magyarországon a jogtanácsosi névjegyzékbe bejegyzett jogtanácsosok egyénileg és csapatban vehetnek részt. A pályázó csapatok tagjai között nem jogi végzettségű személyek is lehetnek.

1.2. Az év fiatal tehetsége kategóriában kizárólag mentor szakmai jelölése alapján fogadunk nevezéseket. Mentor lehet az 1.1. pontban megjelölteken kívül egyetemi oktató. Jelölhető: aki jogi egyetemet végzett vagy jelenleg jogász szakon folytatja egyetemi tanulmányait, 2017. október 20-ig nem tölti be a 30. életévét, illetve ugyanezen időpontig nem szerzett jogi szakvizsga bizonyítványt.

1.3. A kategória megjelölt szponzorai, azok jogi képviseletét ellátó irodák, ügyvédek, jogtanácsosok, illetőleg a szponzor tulajdonosai, munkavállalói, ezek közeli hozzátartozói, a közeli hozzátartozókat foglalkoztató ügyvédek vagy ügyvédi irodák nem indulhatnak a szponzor által támogatott kategóriában.

2. A pályázat tárgya

2.1. A pályázati anyagok – Az év fiatal tehetsége kategória kivételével – 2016. év január 1. napja és a benyújtás közötti időszakban (legkésőbb azonban 2017. október 20. napjáig) megoldott ügyekre, menedzselt projektekre vonatkozhatnak.

2.2. Az Elvi jelentőségű ügyek kategóriában a jogalkalmazás egységesítését támogató, elvi kérdést eldöntő, bármely jogterületet érintő, szerkesztett formában megjelent döntés (határozat, állásfoglalás, vélemény) alapjául szolgáló üggyel lehet pályázni.

2.3. Az év fiatal tehetsége kategóriában a jelölt eddigi tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményei, valamint átlagon felüli tudása és kompetenciái képezik a pályázat tárgyát.

3. Nevezési kategóriák

3.1. Ügyvédek számára szakterület szerint meghirdetett kategóriák

(Csak ügyvédek, ügyvédi csapatok jelentkezését várjuk.)

 • Ü/1. Az év jogásza/csapata versenyjog kategóriában
 • Ü/2. Az év jogásza/csapata munkajog kategóriában
 • Ü/3. Az év jogásza/csapata adójog kategóriában
 • Ü/4. Az év jogásza/csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában
 • Ü/5. Az év jogásza/csapata ingatlanjog kategóriában
 • Ü/6. Az év jogásza/csapata családjog kategóriában

3.2. Jogtanácsosok számára szakterület szerint meghirdetett kategóriák

(Csak jogtanácsosok, jogtanácsosi csapatok jelentkezését várjuk.)

 • J/1. Az év jogásza/csapata munkajog kategóriában
 • J/2. Az év jogásza/csapata adójog kategóriában
 • J/3. Az év jogásza/csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában

3.3. Ügyvédek és jogtanácsosok számára meghirdetett közös kategóriák

(Ügyvédi és jogtanácsosi pályázatok együtt versenyeznek.)

 • K/1. Az év jogásza/csapata energiajog kategóriában
 • K/2. Az év jogásza/csapata fogyasztóvédelem kategóriában
 • K/3. Az év jogásza/csapata szellemi alkotások joga kategóriában
 • K/4. Az év jogásza/csapata vitarendezés kategóriában
 • K/5. Az év jogásza/csapata az elvi jelentőségű ügyek kategóriában

3.4. A jövő reménységei számára meghirdetett kategória

(Kizárólag jelölés alapján!)

 • Az év fiatal tehetsége

4. A pályázat elkészítése

4.1. A pályázati anyagokat magyar nyelven és MS Word szövegszerkesztővel készített vagy .pdf formátumban kell benyújtani.

4.2. A pályázati űrlap kérdéseire összesen legfeljebb 10 oldal terjedelemben adható válasz. A pályázati űrlapok tartalma – Az év fiatal tehetsége kategória kivételével – kategóriánként azonos. A bizalmas információk közlését a pályázati dokumentációban egyértelműen jelölni kell.

4.3. A pályázatokban megjelölt információk valódiságáért a pályázatot benyújtó felel.

4.4. A bírálóbizottság érdemben csak az alakilag megfelelő pályázatokat értékeli.

4.5. A pályázatban az ügyfél megnevezése nem szükséges. A bemutatott ügy kapcsán adott minél részletesebb információ hozzájárul az elbírálás sikerességéhez.

5. A pályázat benyújtása

5.1. A pályázati anyagokat 2017. május 2-tól 2017. október 20-ig a www.jogaszdij.hu honlapon lehet feltölteni. A feltöltendő fájlokat az alábbiak szerint kell elnevezni: kategória száma, szakterület, pályázó cég vagy személy neve, pályázat címe, dátum (pl.: Ü1_versenyjog_mintacég_mintapályázatcim_dátum). A kapcsolattartót minden pályázati űrlapon fel kell tüntetni.

5.2. A pályázat leadásakor csatolandó az iroda/szervezet logója .ai, .eps, nagy felbontású .jpg vagy .tif, esetleg .pdf formátumban! A feltöltendő fájlok elnevezése: kategória neve, pályázó cég vagy személy neve, logo, dátum (pl.: azevversenyjogicsapata_mintaceg_logo_dátum).

5.3. A pályázati dokumentáción túl egyéb anyagok feltöltésére nincs lehetőség.

5.4. A pályázat feltöltését követően az űrlapon megjelölt kapcsolattartó számára a sikeres feltöltést igazoló e-mail érkezik. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a pályázat feltöltését követő 24 órán belül nem érkezik meg, az alábbi elérhetőségen lehet ezt jelezni: anna.kastyak@wolterskluwer.com.

5.5. Egy kategóriában több pályázat is benyújtható.

5.6. A pályázat benyújtásával a pályázó pénzügyi kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben pályázatát a bírálóbizottság kategóriánként a legjobb 6 közé sorolja, úgy a pályázó a gálaesten legalább 2 fővel képviselteti magát. A Díjátadó Gála oldala » Az év fiatal jogi tehetsége kategóriában, amennyiben a jelöltet a bírálóbizottság a legjobb 6 közé sorolja, úgy a jelölt, az őt jelölő mentorral a gálaesten díjmentesen vehet részt.

5.7. Az év fiatal tehetsége kategória esetében a pályázat benyújtásával a mentor hozzájárul neve nyilvánosságra hozatalához. A mentor a pályázatban nyilatkozik arról, hogy a jelölt a pályázat benyújtásához hozzájárult.

5.8. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Kft. pályázatának tényét 3 évig a pályázattal kapcsolatos kommunikációja alkalmával felhasználja, illetve a pályázathoz kapcsolódó értékelő összegzést felületein megjelenítse.

5.9. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Kft. a részére a pályázat keretében megadott adatokat kezelje, a pályázatban foglaltakat – a pályázati dokumentációban kifejezetten és egyértelműen bizalmas információként jelölt adatok kivételével – jelen szabályzatban foglaltak szerint felhasználja.

A Wolters Kluwer Kft. a hozzá benyújtott pályázatokban kifejezetten bizalmas információként megjelölt adatot, dokumentációt (és minden egyéb, akár szóbeli, akár írásbeli információt; a továbbiakban együtt: bizalmas információ) időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként kezeli és köteles gondoskodni arról, hogy az illetéktelen harmadik személyek birtokába, illetve jogellenes felhasználásra ne kerülhessen.

A bizalmas információkat a Wolters Kluwer Kft. kizárólag a jelen pályázattal összefüggő tevékenysége során, ezen feladatai által indokolt mértékben használhatja fel.

E titoktartási kötelezettség kiterjed a Wolters Kluwer Kft.-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban álló személyekre is. A Wolters Kluwer Kft. kötelezi magát arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést köt, amely időbeli korlátozás nélkül kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására az említett jogviszonyok megszűnése után is.

5.10. A pályázat visszavonására, módosítására a benyújtási határidőig, 2017. október 20-ig van lehetőség. A pályázat módosítása (újra feltöltése) esetén a fájlnévben a dátum aktualizálásával kell jelezni az új verzió keletkezését, a fájlnév többi része nem változtatható meg.

6. A pályázatok elbírálása

6.1. A Wolters Kluwer Jogászdíjon korábban benyújtott pályázatok tárgyát képező üggyel, projekttel nem lehet indulni.

6.2. A bírálóbizottság saját megítélése alapján a pályázó hozzájárulásával az érvényesen beadott pályázatokat áthelyezheti másik kategóriába. A bírálóbizottsági döntés végleges.

6.3. A bírálóbizottság minden kategóriában 2017. november 3-áig kiválasztja és a – pályázati űrlapon megadott e-mail címen – értesíti a 6 legjobb pályázót. A nyertes pályázat kiválasztása kategóriánként a jelölti listára került pályázatok közül történik.

6.4. A pályázat elbírálásának szempontjai: innováció, ügyfélközpontúság és példaértékűség.

Az innováció körében

 • a hagyományos jogi tevékenység és gyakorlat megújítását,
 • a jogásztársadalom széles körét érintő szakmai megoldásokat, valamint
 • a technikai (pl. műszaki, adminisztratív, módszertani, informatikai) fejlesztéseket értékeljük.

Az ügyfélközpontúság tekintetében azt értékeljük, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység

 • mennyiben teszi könnyebbé az ügyfél életét,
 • hogyan növeli az ügyfél versenyelőnyét a piacon,
 • milyen széles körét érinti az ügyfeleknek.

A példaértékűség körében azt vizsgáljuk, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység példaként szolgálhat-e a hivatásgyakorlás szempontjából.

Az év fiatal tehetsége kategóriában a pályázati űrlapon megjelölt, a jogászi hivatás elsajátítása során elért kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményekkel együtt értékeljük a jelölt kimagasló képességeit (korosztályához viszonyított átlagon felüli tudását és kompetenciáit).

6.5. A bírálóbizottság döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

7. Nyertesek

7.1. A kategória nyertese saját felületein, kommunikációjában (logo, levél, névjegykártya, honlap stb.) a díjazás évének megjelölésével korlátlan ideig jogosult arra, hogy feltüntesse és használja az elnyert címet (pl. „Az év jogásza/csapata versenyjog kategóriában 2017”).

7.2. A Wolters Kluwer Kft. a „Wolters Kluwer Jogászdíj” eseményhez kapcsolódóan egyszeri megjelenésű kiadványt publikál, amelyben minden kategória esetén a nyertes kiemelésével felsorolja a kiválasztott 6 legjobb pályázatot és megjelenteti azok rövid összefoglalóját. A kiadványt 2018 első negyedévében megkapja a Wolters Kluwer Kft. adatbázisában szereplő TOP 1000 cég, illetve minden Magyarországon bejegyzett ügyvéd és az ügyvédi kamarák, valamint egy vezető gazdasági lap előfizetői. A kiadványt a Wolters Kluwer Kft. promóciós céllal felhasználja rendezvényein.

7.3. A nyerteseknek a Wolters Kluwer Kft. bemutatkozási lehetőséget biztosít az általa üzemeltetett szakmai portálokon (www.jogaszvilag.hu, www.ado.hu).

7.4. Az eredményhirdetés a Díjátadó Gálán, ünnepélyes keretek között történik.

A Wolters Kluwer Kft. fenntartja magának a jogot a fenti pályázati feltételek megváltoztatására, bármilyen, a jelen feltételeket érintő változásról szóló értesítést a www.jogaszdij.hu honlapon keresztül közöl a pályázókkal.

A bírálóbizottság tagjai:

 • Tóth Gábor ügyvezető igazgató, Wolters Kluwer Kft.
 • Kézdi Katalin ügyfélkapcsolati igazgató, Wolters Kluwer Kft.
 • Fehér Nóra jogi üzletágvezető, Wolters Kluwer Kft.
 • Dr. Szabó Marianna tartalom és szolgáltatás stratégiai vezető, Wolters Kluwer Kft.
 • Dr. Farkas Katalin senior szerkesztő, Wolters Kluwer Kft.
 • Dr. Krizsán Brigitta felelős szerkesztő, Wolters Kluwer Kft.

Pályázati szabályzat letöltése
Pályázati adatlap és űrlap – Ügyvéd In-House kategória
Pályázati adatlap és űrlap – Az év fiatal tehetsége kategória