Az év közbeszerzési jogásza/csapata – CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda

Versenyjogsértés miatti öntisztázás

CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda

A CHSH Dezső Ügyvédi Iroda az 1990-es évek vége óta foglalkozik közbeszerzési jogi tanácsadással. Ez irányú tevékenységük lefedi az ajánlatkérői és ajánlattevői oldal aktív képviseletét is. Kollégái rendszeresen látnak el jogi képviseletet jogorvoslati eljárásokban mind a Közbeszerzési Döntőbizottság, mind a bíróságok előtt, továbbá közbeszerzési jogi állásfoglalásokat készítenek, publikálnak, valamint képzéseket is tartanak. Dezső Attila ügyvéd szerkesztésében és társszerzőségével 2015. április végén jelent meg a „Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához” című kiadvány, amely az Európai Unió által elfogadott régebbi és újabb közbeszerzési irányelvek alapján dolgozza fel az uniós közbeszerzési jogot, ítélkezési gyakorlatot, elősegítve a magyar közbeszerzési szabályok általánosan elfogadott alapelveknek és az uniós szabályoknak megfelelő alkalmazását. Szintén Dezső Attila szerkesztésében jelent meg 2016-ban a „Kommentár a közbeszerzési törvényhez” című kiadvány, melynek megírásában számos, a terület kiemelt szakértője mellett az iroda munkatársai is részt vettek.

A CHSH Dezső és Társai pályázatában egy versenyjogsértés miatt közbeszerzési eljárásokból kizárt pénzügyi intézmény öntisztázási eljárását mutatta be. Az öntisztázás jogintézményét a 2015. november 1. napján hatályba lépett közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény vezette be. Bár az iroda végezte az első sikeres, lezárt öntisztázást, a pénzügyi intézmény öntisztázása jelentős kihívást jelentett, mivel ,,kartellezés” miatti öntisztázási kérelem még nem került a Közbeszerzési Hatóság asztalára.
Hazai joggyakorlat hiányában az öntisztázási kérelemben kiemelt hangsúlyt fektettek többek között más országok öntisztázás területén kialakult joggyakorlatának bemutatására, az öntisztázás jogintézménye uniós gyökereinek feltárására.
A rosszul megfogalmazott jogszabályok (még a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv is) arra ösztökélték az irodát, hogy kérelmében bemutassa az öntisztázás mint jogintézmény célját (verseny biztosítása a közbeszerzési piacon). A jogintézmény céljának helyes értelmezése érdekében a német és osztrák öntisztázás területén kialakult joggyakorlatot, az Európai Unió Bíróságának ítéleteit és az uniós alapelveket is segítségül hívták. Ennek megfelelő érvrendszeren alapuló beadványt állítottak össze, amelyet a Közbeszerzési Hatóság az eljárásában támogatott.
A CHSH Dezső és Társai hozzájárult az új közbeszerzési törvény által bevezetett öntisztázás jogintézményének helyes értelmezéséhez, ezáltal a pénzügyi intézmények számára újra megnyílt a közbeszerzési piac, tehát a bankok között ismét van piaci verseny. Az iroda ön-tisztázási kérelmében előadott érveket, megtett/vállalt intézkedéseket a Közbeszerzési Hatóság további eljárásaiban is irányadónak tekinti.

dr. Nagy Gizella, dr. Dezső Attila és dr. Molnár Anett

A képen (balról jobbra): dr. Nagy Gizella, dr. Dezső Attila és dr. Molnár Anett

A CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda csapat tagjai:

• dr. Dezső Attila

• dr. Kocsis Márton

• dr. Molnár Anett